“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

 

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี นำกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาพัฒนาและแสดงเจตนารมณ์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และลด ละ เลิก พลาสติกในมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอำเภอคลองหลวง นายนิติชัย วิริยานนท์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ จากนั้น จิตอาสา ได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ภายในมหาวิทยาลัย
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th/
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.