“นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ”


วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อาคารแสดงนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th/
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Posted in ข่าวสาร.