Robotics Challenge to the new generations ประจำปีการศึกษา 2561

 

“Robotics Challenge to the new generations ประจำปีการศึกษา 2561 ”

อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ Robotics Challenge to the new generations ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการโดยการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฎิบัติจริงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
2.เพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและกระบวนการคิดขั้นสูง
3.เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จำลองและนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน
โดยกิจกรรมจัดเป็น 2 กิจกรรม
1.การแข่งขัน Maze Challenge ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
2.การแข่งขัน Mini Next Level Challenge ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
ณ ห้องประชุม อาคารประถม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

Posted in ข่าวสาร.