โครงการวันเจ้าฟ้าวิชาการ “นวัตกร วัยใส” ครั้งที่ 12

“โครงการวันเจ้าฟ้าวิชาการ “นวัตกร วัยใส” ครั้งที่ 12 ”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการวันเจ้าฟ้าวิชาการ “นวัตกร วัยใส” ครั้งที่ 12 โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิชาการโดยการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริงในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาและพัฒนายกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และยังมีการบูรณาการกับวิชาธุรกิจ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอีกด้วย
ซึ่งการจัดงาน นอกจากจะมีในส่วนของนิทรรศการแล้ว ยังมีในส่วนของการแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

Posted in ข่าวสาร.