เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตร ชาย กีฬามหาวิทยาลัย

   

“เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตร ชาย กีฬามหาวิทยาลัย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตร ชาย นายศิริพล พันธ์แพ (ใบพัน) นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”

นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯคว้า1เหรียญเงินวิ่ง100เมตร

Posted in ข่าวสาร.