ทูตประชาสัมพันธ์

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการจัดอบรมทูตประชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทูตประชาสัมพันธ์ พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ให้มีความเหมาะสม และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 25 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.