คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงานสงกรานต์ มีทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้อาวุโส รำวงย้อนยุค ประกวดก่อเจดีย์ทราย แข่งขันตำส้มตำ แข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.