การสอบสัมภาษณ์ รอบโควตา

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบโควตา ของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าสอบเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.