ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561  อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดี
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่ตั้งในจังหวัดปทุมธานีกับทางจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

Posted in ข่าวสาร.