ยกระดับคุณภาพ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *