ตลาดนัดสีเขียว VRU Organic Fram

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดสีเขียว VRU Organic Fram เป็นการต่อยอดกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือกันของเครือข่ายชุมชม เชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายให้เข้มแข็ง สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มีโอกาสซื้อผลผลิตจากผู้ขายโดยตรง เน้นปลอดภัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดี จัดในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ ศาลาเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *