การมาเยือนของ UIBE สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 30 มกราคม 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว ประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัย University of Internation Business and  Economics (UIBE) สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางการศึกษา ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการลงนามบันทึก MOU ร่วมกันแล้ว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.