สร้างเสริมกิจกรรมสัมพันธ์

วันที่ 24 มกราคม 2561 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการและสนุบสนุน โดยมีการเสนอแนะกิจกรรม โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจจากคณะกรรมการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสสร. 302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.