ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดยมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการ แทนอธิการบดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิต และเปิดการปฐมนิเทศ ในครั้งนี้ได้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้ให้ความรู้และแนะนำวิธีการเรียน การสอนของหลักสูตร เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง 15-901 ชั้น 9 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.