เตรียมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 

วันที่ 22 มกราคม 2561 ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.