มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี

News
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นประธาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครบรอบ 90 ปี ภายใต้หัวข้อ “New tertiary education: Education for all” โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยกับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง บรรยายในหัวข้อ “New tertiary education: SDG4 Quality Education for all” ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ บรรยายในหัวข้อ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบมุ่งเน้นปฏิบัติงานที่เชื่อมผสานกับการวัดประเมินตามสภาพจริง” (Designing Task-Based Learning to Integrate Authentic Assessment)
นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์และแบบบรรยาย ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา จากภายในและภายนอกสถาบัน ในรูปแบบ On-site และ On-line ซึ่งเป็นการเปิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมวิชาการ ซึ่งมีคณาจารย์จากสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานประชุม ในครั้งนี้ด้วย
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
#vru