สาธิตฯ จัดค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Critical Thinking : English Camp

ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Critical Thinking : English Camp ชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.