เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

วันที่ 10 มกราคม 2561 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานการประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560 ทั้งด้านการเรียน การสอน และการให้บริการ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.