ต้อนรับ มรภ.จันทรเกษม

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงาน ด้านการเงินการบัญชีและงานพัสดุ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ความคุ้มเคย รองอธิการบดี รวมทั้งหัวหน้างานการเงินการบัญชี และพัสดุ ให้การต้อนรับและพูดคุย หารือ เกี่ยวกับการดำเนินงานให้กับคณะศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *