วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 60

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และพิธีมอบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อแสดงถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร อาจารย์ ได้มอบเข็มให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ในช่วงค่ำได้มีพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2560 #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *