มรภ.วไลยอลงกรณ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมหอนิทรรศการนิทัศน์ราชภัฏ พิธีรวมพลังตั้งปณิธานตามรอยพระยุคลบาท และตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงจากเครือข่าย ที่มาจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 20 ร้านค้า นอกจากนั้นยังมีการสาธิตและลงมือปฏิบัติจริง จำนวน 10 ฐานความรู้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.