ฅนแสดเกมส์

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสาขาเชื่อมความสัมพันธ์ “ฅนแสดเกมส์” ครั้งที่ 9 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานของนักศึกษา สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาขาวิชา ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

 

On November 19, 2017, the Faculty of Management Sciences had organized “Khon Saet Games”, the 9th tournament of the majors in the Faculty of Management Sciences which was held at the center stadium of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. In addition, Assistant Professor Jessada Kwamkhunkei, the Vice President, presided over the event. Moreover, the objectives of the tournament is to build up students’ work experiences and to creat harmony also strengthen relationships between the majors in the Faculty.
#vru

Posted in ข่าวสาร.