องคมนตรี ตรวจเยี่ยมราชภัฏ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์ “ใหม่” แผนงานพัฒนาท้องถิ่น แผนงานผลิตและพัฒนาครู ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ หอประชุมพระเทพดิลก (หอประชุม 4 ) ชั้น 2 รวมทั้งการแสดงผลงาน ออกบูธผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าไปร่วมพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน ให้มีความก้าวหน้า และสามารถสร้างคน สร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th
“Privacy Councillor inspects Rajabhat”
On October 19th, 2017, at Phrathep Dilok Convention Hall, Phranakporn Rajabhat University, Gen. Dapong Ratanasuwan, a privacy councillor, met the executive boards and lecturers of Phranakorn Rajabhat University and Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage and also inspected the Royal Policy overall operations according to the “new” strategy of local and teachers’ production development plans. Moreover, PNRU and VRU had opened the booths to present the achievements that two universities joined in the local and community development project to build the successful careers for people in community.
#vru

Posted in ข่าวสาร.