อบรม Staff

วันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประธานกล่าวเปิด โครงการกิจกรรมราชพฤกษ์ช่อใหม่ “อบรม Staff ” WE ARE YOU 14-16 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์#www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.