ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล

 

   

วันที่ 12 กรกฏาคม 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในการนามความร่วมมือ (MOU) กับ เซ็นทรัล กรุ๊ป ในโครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการตกลงในการร่วมมือกันระหว่างบริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ #www.vru.ac.th#http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.