เปิดคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

  

 

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดป้ายคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.