ม.ราชภัฏวไลยฯ MOU ม.เกริก

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริกและสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องรับรอง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.