เซรามิกส์ นานาชาติ

 

 

  

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ “Bond Klay Keramic: International Ceramic Art Workshop & Conferece 2017” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.