MOU และอบรมประกันคุณภาพนักศึกษา

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพของนักศึกษา ครั้งที่ 9 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมและMOU 11 แห่ง เพื่อเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะความคิดเห็น ของแต่ละมหาวิทยาลัยและเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์.#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.