ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาสู่อาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.