อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี นำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ปลูกพืช เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ เช่น มะม่วง น้อยหน่า ขิง ข่า โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงแปลงสาธิตปลูกพืชชนิดต่างๆ ด้วย ณ บริเวณแปลงสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.#www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th

Posted in ข่าวสาร.