การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว

การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรRead More…

วไลยอลงกรณ์ สร้างสังคมปลอดการติดเชื้อโควิด-19

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วRead More…

เทคนิคการสอนออนไลน์ EP.11 การใช้โปรแกรม Facebook Messenger

เทคนิคการสอน Online EP.11 วิธีใช้โปรแกรม Facebook Messenger โดย อ.วิศวรรธนRead More…